Dla studentów:

Dla wszystkich studentów posiadających Dzieci w wieku 2,5 - 5 lat po okazaniu legitymacji zniżka -20%

Dziękujemy za złożenie ofert pracy.

Rekrutacja została zakończona.

Zaloguj się Wyloguj się

Program

Program

Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych, mający swe konsekwencje w dalszym życiu człowieka. Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania dziecka, czyli tworzenia mu optymalnych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkiem zmian. W procesie tym należy pomagać wychowankowi rozwijać różnorodne umiejętności, takie jak samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania zadań, kompetencje społeczne oraz postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i kulturowym.

 

 

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program "Przygoda z uśmiechem" zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15.01.2009r.).Program "Przygoda z uśmiechem"  zapewnia doskonałą zabawę. Wspiera rozwój mowy i innych umiejętności komunikacyjnych, motoryki małej, myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego, spostrzegawczości wzrokowo-słuchowej. Rozbudza ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka, uczy wrażliwości na sztukę, zachęca do twórczych zabaw muzycznych oraz podejmowania własnych prób ekspresji plastycznej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych dla dziecka technik.

Są one wyznacznikiem celów, do jakich dąży nauczyciel. Obejmują wiedzę, umiejętności i postawy. Materiał ten został podzielony na trzy poziomy, związane z możliwościami dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejne poziomy wyznaczają stopień trudności, co może odnosić się do wieku, ale niekoniecznie.

 

 

 

1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)
Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie, rozwijanie umiejętności, rozumienie świata. Daje radość rozumienia, poznawania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych.
2. Uczyć się, aby działać (umiejętności)
W codziennej rzeczywistości istotne są wszechstronne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw)
Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do „bycia” i pełnienia ról.
4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości)
Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele.

Program ten wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem, a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Tytuł nawiązuje do zabawy, jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Podstawowym zadaniem placówek i innych form wychowania przedszkolnego jest pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących. Mają one zapewnić dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:
• Promocję zdrowia, w tym poznanie budowy własnego ciała, funkcji podstawowych narządów
• Praktyczną naukę zasad higieny w odniesieniu do własnego ciała i otoczenia
• Poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w najbliższym środowisku
• Poznanie form aktywności ruchowej i własnych możliwości w tym zakresie
• Przekazanie wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu
• Wykształcenie samodzielności w zakresie samoobsługi
• Kształcenie umiejętności nazywania własnych potrzeb oraz różnych stanów emocjonalnych
• Nauczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowania zachowań
• Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i rozumienia podstawowych wartości, takich jak: przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, szacunek, prawda, tolerancja, współdziałanie oraz wspólne ustalanie norm w oparciu o te wartości tak, aby dziecko przyjęło je jako kryterium własnego postępowania
• Przygotowanie dzieci do prowadzenia dialogu jako formy wymiany poglądów oraz sposobu na osiąganie kompromisu i rozwiązywanie konfliktów
• Wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego
• Ukształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz budowanie tożsamości narodowej
• Rozbudzenie zainteresowania dzieci innymi narodami i kulturami
• Zapoznanie dzieci z podstawowymi przyborami i urządzeniami technicznymi oraz zawodami, a także ważnymi instytucjami użyteczności publicznej
• Rozwijanie umiejętności spostrzegania za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku
• Rozwijanie myślenia dziecka, w tym przyczynowo-skutkowego, symbolicznego, twórczego
• Doskonalenie uwagi i pamięci
• Rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej
• Doskonalenie mowy komunikatywnej w zakresie: poprawności pod względem artykulacyjnym, technik żywego słowa, prawidłowych konstrukcji i form gramatycznych, wzbogacania słownictwa
• Ukształtowanie gotowości do nauki czytania
• Wyrobienie umiejętności niezbędnych do nauki pisania
• Dostrzeganie walorów estetycznych przyrody oraz rozwinięcie zdolności wielozmysłowego poznawania środowisk przyrodniczych
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych w środowisku
• Ukazanie przykładów wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka
• Kształcenie opiekuńczego stosunku do przyrody
• Rozwijanie orientacji w przestrzeni i czasie
• Rozumienie pojęcia liczby (aspekt kardynalny i porządkowy)
• Kształcenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz zbiorach zastępczych
• Kształcenie umiejętności mierzenia długości, a także klasyfikowania
• Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi
• Wprowadzenie dzieci w podstawowe pojęcia plastyczne, muzyczne i teatralne
• Organizowanie działalności artystycznej dziecka, zarówno odtwórczej, jak i twórczej, np. poprzez zapoznanie z technikami wyrazu plastycznego, realizację form muzycznych i parateatralnych
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Ich rozwinięcie ze wskazaniem konkretnych umiejętności dzieci znajduje się w dziale treści programowe zamieszczonym poniżej.

 

TREŚCI PROGRAMOWE
Treści programowe są niezbędne dziecku do całościowego i harmonijnego rozwoju, pozwalają mu na radosne, twórcze „bycie” i aktywność. Nauczyciel, planując pracę, wykorzystuje treści ze wszystkich niżej wymienionych obszarów. W obszary te wtopiony jest rozwój procesów poznawczych. W każdym obszarze znajdują się istotne informacje o rozwoju dziecka oraz wytyczony cel i wskazówki metodyczne odnoszące się do prowadzenia działań w tym zakresie. Podano także informacje o relacji pomiędzy treściami programowymi, a podstawą programową. W tabeli umieszczono materiał edukacyjny wyznaczający zamierzone osiągnięcia dzieci. Są one wyznacznikiem celów, do jakich dąży nauczyciel. Obejmują wiedzę, umiejętności i postawy. Materiał ten został podzielony na trzy poziomy, związane z możliwościami dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejne poziomy wyznaczają stopień trudności, co może odnosić się do wieku, ale niekoniecznie.

Przygoda z uśmiechem to cykl przyjazny dziecku, doskonale dopasowany do potrzeb trzy- i czterolatków. Każdy obszar edukacji opracował specjalista, zwracając szczególną uwagę na możliwości rozwojowe dziecka.

 

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

80 scenariuszy artystycznych w przewodnikach pozwala uwrażliwić dzieci na sztukę podczas dobrej zabawy. Dzieci chętnie uczestniczą w takich zajęciach i rozwijają ważne umiejętności.

Dodatkowo: choreografie w przewodnikach – wspólne tańce rozwijają umiejętności społeczne maluchów.

DOBRZE ZAPLANOWANE ZAJĘCIA

Każdy dzień poświęcamy innej edukacji, co pozwala pracować w uporządkowany sposób. Autorami cyklu są specjaliści, więc możesz mieć pewność wysokiej jakości materiałów i ich dostosowania do wieku dziecka. Zajęcia plastyczne przebiegają w trzech etapach: inspiracja – aktywność twórcza – omówienie i prezentacja.

DOBRY START W PRZYGOTOWANIU DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Ćwiczenia manualne – takie jak rysowanie, wycinanie i klejenie – usprawniają rękę i oko (małą motorykę). Opowiadania o jeżu Julku dostarczają tematów do rozmowy i samodzielnego budowania wypowiedzi. Rymowanki logopedyczne kształcą poprawną wymowę wyrazów.

NAJWAŻNIEJSZY JEST RUCH
Dla trzy- i czterolatków najważniejszy jest rozwój ruchowy – podstawa prawidłowego rozwoju intelektualnego. Zabawy ruchowe i gimnastyka dbają o sprawność fizyczną (dużą motorykę).

ROZWIJAMY MYŚLENIE MATEMATYCZNE NA KONKRETACH

Zabawy na orientację własnego ciała utrwalają rozróżnianie stron: prawa–lewa, tył–przód, góra–dół. Budowanie konstrukcji z klocków, zabawy z patyczkami lub figurami kształtują wyobraźnię przestrzenną i geometryczną. Zabawy edukacyjne (np. Przyjęcie dla pluszaków) uczą trudnych dla przedszkolaka pojęć: większy, mniejszy, tyle samo. Liczne historyjki obrazkowe w kartach pobudzają myślenie matematyczne.

DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Nauczyciel codziennie rozmawia z rodzicami o sukcesach i kłopotach dzieci. Raz w tygodniu wręcza im List do Rodziców z przewodnika metodycznego. Z okazji różnych świąt organizuje występy dzieci przed rodzicami. Systematyczna, miła komunikacja procentuje zaufaniem!

PRZYJAZNA DZIECKU

Przygoda z uśmiechem. Czterolatek i trzylatek pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia dzięki scenariuszom przygotowanym przez specjalistów. Zabawa, ćwiczenia i tańce zaspokajają ich potrzebę ruchu, rozwijają ich sprawność i dobrze przygotowują do dalszej edukacji.

 

 

Dzieci, które tańczą, malują, śpiewają… Przygoda z uśmiechem rozwija zdolności artystyczne i umiejętności społeczne dzieci. Niepowtarzalny program wychowania przez sztukę zapewnia pomysły na kreatywne zajęcia przez cały rok.

EMOCJONUJĄCE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Mnóstwo okazji do kreatywnej zabawy! Pomoc SZTUKA – książka z dużymi reprodukcjami i miejscem na wklejenie swoich prac  – przybliża dzieciom dzieła mistrzów i zachęca do własnych prób malarskich. To pierwszy album twórczości dziecka, wyzwalający dumę z własnych osiągnięć. Pomysły na mądre zabawy muzyczne, układy choreograficzne oraz inscenizacje Doroty Gellner nauczyciel znajdzie w przewodnikach.

POZWALAMY DOTKNĄĆ LITER

Zabawy ruchowe oraz ćwiczenia słuchu, wzroku i mowy w kartach pracy i pomocy edukacyjnej MOWA to świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. W teczce MOWA znajdziesz  przestrzenny alfabet, który pozwoli dziecku zbudować literę z papieru i zapamiętać jej kształt. Pomoc ta uczy również uważnie patrzeć – rozpoznawać i zapamiętywać rysunki. Zeszyt grafomotoryczny i geoplan pomagają ćwiczyć sprawność rąk. Kalki w zeszycie pozwalają na wiele prób.

KSIĄŻKA W PREZENCIE!

Czy-tam, czy-tam to 40 kolorowych, pięknie ilustrowanych rozkładówek w dużym formacie. Dzięki własnej książce dziecko rozwija mowę i uczy się tworzenia wypowiedzi. Opowiada o ilustracjach, wyszukuje szczegóły, próbuje czytać teksty literowo-obrazkowe. Może to robić wspólnie z rodzicami.

EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA

Dzięki unikatowym pomocom dydaktycznym wspieramy ciekawość dzieci, pozwalamy im działać i poznawać świat. Zestaw 35 kart w teczce MATEMATYKA stwarza wiele okazji do rozumowania: dzieci budują cyfry przestrzenne, dobierają obrazki według kolorów, kształtów, wielkości itp. Dostrzegają różnice i
podobieństwa, liczą przedmioty, rozwijają spostrzegawczość. Teczka ŚWIAT zawiera pięknie ilustrowane karty tematyczne, historyjki obrazkowe i gry dla całej grupy – łącznie aż 71 kart!

DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przygoda z uśmiechem ułatwia starszakom przygotowanie się do nauki w szkole – kształci umiejętności czytania i pisania, wspiera ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka, uczy wrażliwości na sztukę, zachęca do twórczych zabaw muzycznych oraz do podejmowania własnych prób ekspresji plastycznej.

 

Raz w tygodniu nauczyciel informuje rodziców o tym, co dziecko robiło w przedszkolu, wręczając im List do rodziców. Z okazji różnych świąt organizuje występy dzieci przed rodzicami. Dwa razy w roku przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej i informuje o jej wynikach. Miła, systematyczna komunikacja z rodzicami procentuje ich zaufaniem.

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 752) dopuszczam do użytku na rok szkolny 2015/2016 następujące programy wychowania przedszkolnego i programy:

Program do nauczania podstawy programowej w trzech etapach:

  • Anna Łada-Grodzicka[praca zbiorowa]:"Przygoda z uśmiechem. Trzylatek", WSiP, 2015.
  • Anna Łada-Grodzicka[praca zbiorowa]:"Przygoda z uśmiechem. Czterolatek", WSiP, 2015.
  • Anna Łada-Grodzicka[praca zbiorowa]:"Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne", WSiP, 2015.

Program przeznaczony do realizacji języka angielskiego autorstwa Jenny Dooley oraz Virginia Evans "Happy Hearts" w trzech etapach:

  • Happy Hearts Starter.
  • Happy Hearts 1.
  • Happy Hearts 2.

 

Nauka religii odbywa się w oparciu o program : "Kochamy dobrego Boga" Komisja Wychowania Katolickiego KEN nr dopuszczenia AZ-0-01/10. 3 latki: "Radosne dzieci Boże. Spotkanie dzieci Bożych".

Program do realizacji języka francuskiego jest programem autorskim prowadzonym w oparciu o program "Moje pierwsze słówka" oraz "Uczę się francuskiego śpiewająco".

X